اداره کل دامپزشکی استان همدان

                           سرپرست اداره امور اداری رفاه و پشتیبانی
             -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                        علی ملکی
 


                                                    مسئول دبیرخانه
                                --------------------------------------------------------------------------------------------
                                                     مولوده حبیبی


 
                                                                        تایپیست
                          --------------------------------------------------------------------
                                                                     فاطمه شاهسواری

 
                                     مسئول شبکه دولت - ارسال و دریافت فکس
                           --------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                      فاطمه همتی                                                         کارشناس کارگزینی
                         -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                              
غلامرضا نادری عظیم