لیست شماره تلفن‌های داخلی و مستقیم اداره کل دامپزشکی استان همدان

تلفن مستقیم اداره کل: 32651801-081

9

اپراتور یا تلفنخانه (آقای حیدری)

206

حراست (آقای توتونچیان)

تلفن مستقیم: 32651819

101

قرنطینه (خانم دکتر بیات، خانم الوندی)

207

دفتر نمایندگی ولی فقیه (حاج آقا رسولی)

تلفن مستقیم: 32647161

102

بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبور و آبزیان

(آقایان بهرامی، رضایی، وحدت حسینی )

208

معاون توسعه (آقای ملکی)

103

بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی

(خانم دکتر مهران جلیل، آقایان نقیئی و معینی)

209

امور اداری، رفاه و پشتیبانی (آقای ملکی)

تلفن مستقیم: 32662311

104

معاونت سلامت (آقای دکتر مکاری)

تلفن مستقیم: 32651777

210

کارگزینی (آقایان نادری عظیم، محمودی)

105

اپراتور یا تلفنخانه (آقای حیدری)

211

کارگزینی (خانم هوشمندی)

106

بهداشت عمومی (آقای محبوبی )

212

خانم برومند و خانم اسد بیگی

107

بهداشت عمومی (آقای دکتر نقی‌پور)

213

حسابداری (آقایان رستگار، بگ محمدی، برهانی)

108

انبار واکسن (سردخانه) آقای معینی

214

رئیس امور مالی (آقای برهانی)

109

نقلیه (آقای صفری)

215

کارپردازی (آقای مرادی)

110

اداره تشخیص و درمان

(آقایان دکتر درخشنده، دکتر سامی)

216

 

112

میز خدمت (آقای حضرت نیا)

217

 

113

دبیرخانه (خانم‌ها حجتی، قیامحمد، شهسواری)

218

برنامه و بودجه (آقایان طبق چی، عدالتی)

114

آبدارخانه (آقایان علی‌یاری- اختری)

219

فناوری اطلاعات

118

آزمایشگاه (آقایان دکتر قره خانی، دکتر براتی، دولتشاهی، کاظمی و خانم‌ها صادقی، ملکی)

220

امور حقوقی (خانم معصومی)

120

صدور پروانه (آقای طلایی)

221

 

125

نگهبانی (آقایان کامرانی، شیر محمدی)

222

کتابخانه

128

رئیس اداره دامپزشکی همدان (آقای دکتر طاهری)

تلفن مستقیم: 32676651

223

فناوری اطلاعات (خانم همتی، آقایان اسماعیلی، ناجی)

129

معاونت شهرستان همدان (آقای توکلی)

225

 

130

آقایان دکتر سلگی، دکتر زارع، جمشیدی، رضایی)

224

آبدارخانه غفاری

201

دفتر مدیرکل (آقای دکتر رسولی)

تلفن مستقیم: 32651718

 

فکس شبکه (شهرستان)

32651735

203

مسئول دفتر (آقای رابطی)

263

بازرسان شهرستان همدان

(آقایان کرمی، مهدی همتی، روشن)

204

روابط عمومی (آقای یوسفی)

262

مبارزه شهرستان

(آقایان روحانی، حسین همتی، قافلانی)

205

حراست (آقای پاشایی)

206

 

لینک کوتاه