شرح وظابف: روابط عمومی

  1. اقدام جهت انعکاس ارزش‌ها، ویژگی‌ها، دیدگاهها، سیاستها و برنامه‌های دستگاه
  2. تنظیم و اجرای برنامه‌های خبری، تبلیغاتی و انتشاراتی
  3. برنامه‌ریزی و انجام تبلیغات با همکاری واحدهای ذی‌ربط در چهارچوب وظایف محوله
  4. تهیه و تدوین اخبار، بیانیه‌های اطلاعیه‌ها، اگهی‌ها و پیامهای دستگاه و اقدام در جهت نشر و انعکاس در رسانه های گروهی و وسایل ارتباط جمعی
  5. اقدام در جهت جمع‌آوری، طبقه‌بندی و آرشیو اطلاعات اخبار و مطبوعات
  6. بررسی مطالب مطروحه و مدرج در رسانه‌های گروهی و مجامع عمومی در ارتباط با دستگاه و اقدام به پاسخ‌گویی از طریق هماهنگی با ادارات مربوطه

لینک کوتاه