بیانیه ماموریت‌های سازمان دامپزشکی کشور

  1. دستیابی به امنیت غذایی با کاهش عوامل خطرساز ناشی از بیماری‌های واگیر دامی و مشترک از طریق اجرای طرح‌های جامع ریشه‌کنی بیماری‌ها
  2. بهبود شاخص‌های بهداشتی جامعه از طریق مداخله و حضور موثر در «نظام سلامت» کشور با کنترل بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و دام و بیماری
  3. ارتقاء موقعیت ملی و منطقه‌ای و جهانی در زمینۀ ارتقای مزیت نسبی تولیدات دامی با رعایت استانداردهای بهداشتی جهت راهیابی به نظام تجارت
  4. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کنترل، پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و دام و بیماری‌های واگیر دامی
  5. بهبود شرایط مدیریت بهداشتی و ارتقا شرایط امنیت زیستی (Bio Security) در دامپروری کشور  
  6. توانمندسازی تولیدکنندگان و ارتقا جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هدایت خدمات دامپزشکی در راستای اصول 3 ،29 و 43 قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی و سیاست‌های اجرایی اصل

لینک کوتاه