شرح وظایف: اداره امور مالی

  1. نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب‌ها مطابق با قوانین و مقررات مربوطه
  2. درخواست تنخواه‌گردان حسابداری از خزانه یا نمایندگی خزانه
  3. درخواست وجه از خزانه حسب مورد برای انجام هزینه‌ها
  4. سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و پیگیری استقرار سیستم مالی اصولی و علمی با استفاده از آخرین دستاوردهای فناوری
  5. برنامه‌ریزی، نظارت و پیگیری اجرای قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مالی کشور در دریافتها و پرداخت‌های سازمان
  6. ثبت و نگهداری اعتبارات وصولی به تفکیک برنامه‌ها، طرح‌ها و غیره مواد هزینه و اقدام برابر مفاد موافقتنامه‌های مبادله شده مربوطه و تهیه گزارشات مالی لازم
  7. برنامه‌ریزی، نظارت و رسیدگی به حساب تنخواه‌گردان ادارات کل و واحدهای تابعه سازمان و سایر حساب‌ها از جمله دارو، واکسن و غیره و اسناد مربوطه
  8. نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی
  9. نظارت بر حساب اموال دولتی

لینک کوتاه