فرم خرید اقساطی
 
مدیریت محترم : فروشگاه کفش سیاه و سفید
  شماره:

تاریخ:
..........

..........

سلام عیلکم

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

احتراما؛ پیرو تفاهم نامه منعقد شده فی ما بین این اداره کل و آن مدیریت محترم ، بدینوسیله آقا/خانم

نام :
*
نام خانوادگی :
*
نام پدر :
*
محل خدمت :
*
شماره پرسنلی :
*
شماره تماس :
*
از همکاران شاغل در این اداره جهت خرید به مبلغ * ریال بحضورتان معرفی می گردد.
دکتر محمودرضا رسولی     
مدیر کل دامپزشکی استان همدان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


اداره کل دامپزشکی استان همدان

رئیس محترم امور مالی

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)


احتراما؛ بازگشت به نامه شماره
.................... مورخ .................... در خصوص معرفی آقا/خانم ..................................


بدینوسیله اعلام می دارد که نامبرده
مبلغ
................................... ریال در تاریخ ......................................... خرید نموده است.


مستدعی است در ................. قسط با مبلغ ............................. ریال از حقوق نامبرده کسر و طی چک واریزی بحساب


 اعلامی در وجه فروشگاه اقدام گردد.


آقای ...........................
مدیریت فروشگاه .........................