اداره کل دامپزشکی استان همدان
                                        معاونت توسعه و منابع انسانی
                           ----------------------------------------------------------------------------------------
                                                         وحید توتونچیان
 

                                                 
                                         
                                                                                                         
 


                                     سرپرست اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی
                                --------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            علی ملکی                                              رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
                           --------------------------------------------------------------------
                                                                         محمدرضا ضیافر

 
                                                  رئیس اداره امور مالی
                           ----------------------------------------------------------------------------------------
                                                                 هادی جعفریان                                                             اداره طرح و برنامه
                       ------------------------------------------------------------------------------------------