محمودرضا رسولی
مدیرکل

 

واحد حقوقی

 

مسئول حراست

 

روابط عمومی

 

معاونت سلامت

مدیریت بیماریهای دام

مدیریت بیماریهای طیور

قرنطینه و امنیت زیستی

نظارت بر بهداشت عمومی

تشخیص و درمان

 

معاونت توسعه و مدیریت منابع

امور اداری رفاه و پشتیبانی

فناوری اطلاعات و تحول اداری

امور مالی

طرح و برنامه