منشور اخلاقی کارکنان سازمان دامپزشکی کشور

مـا کارکنـان سـازمان دامپزشـکی کشـور بـا ایمـان بـه خالـق هسـتی و الهـام از تعالیـم عالیـه اسـلام، تمـام تـلاش و همـت خـود را بـرای انجــام صادقانــۀ وظایــف و افزایــش ســطح رضایــت‌‌منــدی مــردم در راسـتای اعتـلای بهداشـت دام و تامیـن امنیـت و سـلامت غذایـی بـه کار می‌گیریم و خود را ملزم به رعایت اصول زیر می‌دانیم:

  1. همـواره رضایـت خـدای متعـال را مـد نظـر قـرار می‌دهیم و بـر آن‌چـه کـه خداونـد امـر یـا از آن نهـی مـی‌کنـد، توجـه کامـل داشـته باشیم و او را ناظـر بـر اعمـال و کـردار خویـش بدانیم.
  2. بــه رعایــت نظــم در انجــام فعالیــت‌هــا و حضــور بــه موقــع در محــل کار و آراستگی شخصی خود توجه کنیم‌.
  3. در انجـام وظایـف و مسـئولیت‌هـا پشـتکار و جدیـت داشـته باشیم و آن‌هـا را بـا دقـت، صحت و به موقع انجام دهیم.
  4. روحیـۀ کار جمعـی را در خـود تقویـت و در انجـام فعالیـت‌هـای گروهـی مشـارکت‌پذیر باشیم.
  5. سـعی کنیم دانـش خـود را بـه روز نگـه داریم و بـا اسـتفاده از فنـاوری‌هـای نویـن تا حد امکان امور مربوط به مشتریان را بدون نیاز به حضور آن‌ها انجام دهیم.
  6. به ارباب رجوع احترام بگذاریم و با آن‌ها خوش رفتار باشیم.
  7. بـا رعایـت انصـاف، عدالـت و رازداری خواسـته‌هـای قانونـی اربـاب رجـوع را در چارچـوب وظایـف خـود بـا صحـت، دقـت، سـرعت و بـا حفـظ کرامـت انسـانی، بـدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینۀ اضافی، به او ارائه دهیم.
  8. روحیـۀ انتقـادپذیـری داشـته باشیم و انتقـادات سـازندۀ دیگـران را بـه عنـوان فرصتـی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیت‌هایمان بدانیم.
  9. از امکانــات، تجهیــزات و ســرمایه‌هــای ســازمان حفاظــت کنیم و در اســتفادۀ موثر و مطلوب از آن‌ها بکوشیم.
  10. صرفـه‌جوئـی، نـوآوری، خلاقیـت و مسـئولیت‌پذیـری در انجـام امـور محولـه را سرلوحۀ اقدامات خود قرار دهیم.

لینک کوتاه