شرح وظایف: معاونت توسعه مدیریت و منابع

  1. برنامه‌ریزی در جهت اجرای مقررات و دستورالعمل‌های اداری و استخدامی با رعایت مقررات مربوطه و در چهارچوب اختیارات تفویضی
  2. انجام اقدامات لازم در زمینۀ پیش‌بینی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز دامپزشکی استان همدان در چهارچوب اختیارات تفویضی
  3. اجرای آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مالی با رعایت مقررات مربوط
  4. تهیه و تنظیم بودجۀ جاری و عمرانی مورد نیاز در جهت اجرای طرح‌ها و عملیات دامپزشکی و مزایای کارکنان

لینک کوتاه