شرح وظایف: قرنطینه و امنیت زیستی

  1. انجام کلیۀ اقدامات لازم جهت پیشگیری از احتمال سرایت و نفوذ بیماری‌های واگیر دامی و اگزوتیک به داخل استان به منظور حفظ سرمایه‌های دامی و در نهایت حفظ بهداشت عمومی جامعه
  2. رسیدگی به درخواست‌های صادرات دام و فرآورده‌ها و صدور گواهینامۀ بهداشتی بین‌المللی بر اساس ضوابط بهداشتی کشور واردکننده و مقررات سازمان دامپزشکی کشور
  3. اقدامات لازم جهت جمع‌آوری و نگهداری، ضبط، آمار و اطلاعات فنی و بهداشتی و قرنطینه‌ای از داخل استان همدان
  4. مراقبت در اجرای برنامه‌های کنترل بهداشتی و نقل و انتقالات دام زنده و فرآورده‌های دامی از طریق ایجاد، تجهیز و تکمیل پست‌های قرنطینۀ ثابت و موقت بر طبق برنامه‌ها و مقررات در دستورالعمل‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای سازمان دامپزشکی کشور
  5. همکاری با نیروی انتظامی در امر کنترل تردد دام زنده و فراورده‌ها در داخل کشور و مبارزه با قاچاق دام
  6. همکاری با سایر ارگان‌های دخیل در امور صادرات و ترانزیت دام زنده و فراورده‌ها
  7. مدیریت و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به سیستم یکپارچۀ قرنطینه به منظور کنترل نقل و انتقالات دام زنده و فراورده‌ها
  8. صدور مجوز بهداشتی خودروهای حمل دام زنده و فراورده‌ها

لینک کوتاه