1- ویزگیهای ماهی منجمد ؟
الف)اگر ماهی بعد از مردن منجمد شده باشه سرپوش برنش ها و دهان باز بوده و رنگ پوست بدن نسبت به رنگ طبیعی تیره تر خواهد بود.
ب) ماهی منجمد قوام و سختی خود را پس از انجماد زدائی حفظ می کند
ج) ماهی منجمد عاری از بوی نامطبوع و سوختگی ناشی از انجماد است

2-اگر ماهی در حین فساد منجمد شده باشد:
در حالت انجماد بوی فساد به سختی به مشام می رسد
تغییر رنگ در بافت ها دیده می شود
احشاء علاوه بر تغییر رنگ فاقد قوام بوده حالت کلی خود را از دست داده اند

3- زمان ماندگاری صحیص :
الف)کله منجمد شش ماه کله تازه سه روز
ب)سیرابی شیردان منجمد شش ماه تازه سه روز
ج)استخوان قلم منجمد شش ماه تازه سه روز

4-موارد زیرغیر مجاز می باشند:
الف) عرضه و فروش بره تودلی
ب)عرضه گوشت منجمد دیفراست شده
ج)عرضه گوشت مشروط جهت خانوار و صنعتی 
لینک کوتاه