لیست اخبار صفحه :1
مسمومیت ناشی از سمپاشی در زنبورستان ها و محافظت از گرده افشان ها در باغات و مزارع کشاورزی

مسمومیت ناشی از سمپاشی در زنبورستان ها و محافظت از گرده افشان ها در باغات و مزارع کشاورزی

نگهداری زنبورهای عسل به صورت تجاری فواید زیادی برای زنبورداران دارد. تولیدات متنوع و همچنین گرده افشانی محصولات زراعی و باغی از مزایای نگهداری و پرورش زنبور عسل و حمایت از سایر گرده افشان ها است. حشرات گرده افشان، که زنبورها مهمترین آنها هستند، به میزان قابل توجهی به عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی به خصوص درختان میوه کمک می کنند اما این گرده افشان ها در برابر آفت کش ها بسیار حساس هستند

اقدامات پیشگیرانه و کنترلی جهت کاهش اثرات ریز گردها و گرد و غبار در واحد های پرورشی طیور

اقدامات پیشگیرانه و کنترلی جهت کاهش اثرات ریز گردها و گرد و غبار در واحد های پرورشی طیور

با استمرار پدیده خشکسالی ، شرایط اقلیمی از جمله تعداد و سرعت وزش باد تغییر پیدا کرده و باعث افزایش گرد غبار و آلودگی هوامی شود. بدنبال وزش باد و آلوده شدن هوا عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، میکروبی و حشرات و همچنین فلزات سنگین از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل می شو و ممکن است خسارات زیادی را در واحد های پرورشی بوجود آورند.

امنیت زیستی در مرغداری های صنعتی  و واحدهای صنعتی طیور

امنیت زیستی در مرغداری های صنعتی و واحدهای صنعتی طیور

امنیت زیستی در حقیقت اجرای تدابیری است که خطرات شیوع و انتشار عوامل مسبب بیماری را کاهش می دهد که نیازمند پیروی مردم از مجموعه ای از دیدگاه ها و رفتارها برای کاهش خطرات در تمامی فعالیت های مرتبط با پرندگان خانگی و یا پرندگان وحشی و فرآورده های آنان می باشد.

بیماری نوزومیس  و راه های شناخت ، درمان ، کنترل و پیشگیری
بیماری نوزومیس در زنبورها

بیماری نوزومیس و راه های شناخت ، درمان ، کنترل و پیشگیری

ﻧﻮزﻣﻮزﯾﺲ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و دارای اﻧﺘﺸﺎرﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ در زﻧﺒﻮران ﻋﺴﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮﺳﻂ دو ﮔﻮﻧﻪی ﻧﻮزﻣﺎ آﭘﯿﺲ و ﻧﻮزﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﻮزﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻﯾﯽ در زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﺮان دارد.

ّبرگزاری جلسه ترویجی در خصوص بیماری تب کریمه کنگو و راه های پیشگیری از ابتلا به این بیماری
روابط عمومی اداره دامپزشکی شهرستان تویسرکان خبر داد:

ّبرگزاری جلسه ترویجی در خصوص بیماری تب کریمه کنگو و راه های پیشگیری از ابتلا به این بیماری

به گزارش روابط عمومی اداره دامپزشکی شهرستان تویسرکان جلسه ای ترویجی در خصوص بیماری تب کریمه کنگو و راه های پیشگیری از ابتلا به این بیماری برای دامداران برگزار شد.

لینک کوتاه