با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانه جمعي و در مسير تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسي، چشم انداز سازمان دامپزشكي كشور به شرح زیر است:

 

1- پيشرو در كنترل و ریشه کنی بيماري هاي استراتژيك دامي در منطقه

2- توانمند در نظام سلامت كشور با  كنترل  و ریشه کنی  بيماري هاي مشترك  بين انسان و حيوان و  نظام مراقبت  ایمنی

 توليدات دامي و آبزی پروری

3- پويايي نظام  مراقبت بیماری های واگيردار آندمیک ، اگزوتیک ، نوپدید ، بازپدید  و مخاطرات و تهدیدات  بیوتروریسم

4- رقابت پذيری  خدمات  دامپزشکی با تكيه  بر استاندارد هاي  جهاني و  به کمک دانش و  فناوری های نوین و  مشاركت

حداكثري بخش خصوصي و تعاوني

5- دسترسي عادلانه اقشار مختلف مردم بویژه در مناطق عشایری و محروم به خدمات دامپزشكي

6- تعامل سازنده و مؤثر با مجامع جهاني دامپزشكي